Reklamační řád

společnosti DELA Company s.r.o.

se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ: 26386844

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, složka 17125

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.venujto.cz/

 

 1. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady.

 2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, označení vady nebo oznámení, jak se projevuje.

 3. Kupující je povinen si dodané zboží neprodleně prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady nejpozději do 7 dnů od doručení zboží.

 4. Případné skryté vady, které mělo zboží při převzetí kupujícím a které však vyšly najevo později, je kupující povinen uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí.

 5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným nebo jiným než obvyklým používáním zboží.

 6. Neuplatní-li kupující vady zboží bez zbytečného odkladu prodávajícímu, odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.

 7. Prodávající neodpovídá za vady zboží, jež způsobil kupující svými úpravami zboží.

 8. Za vadu zboží se nepovažuje nepodstatná barevná či tvarová odlišnost dodaného zboží od katalogového znázornění či vzorku či nepatrná odlišnost mající původ v povaze zboží.

 9. V případě vadného plnění zakládajícího nepodstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vadného plnění zakládajícího podstatné porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

 10. Nezvolí-li nejpozději při uplatnění reklamace kupující způsob jejího vyřízení, volí způsob jejího vyřízení prodávající.

 11. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé použitím nevhodných, špatných, nekvalitních nebo nejednoznačných podkladů pro úpravu zboží a vzniklé z nevhodných předmětů dodaných kupujícím. Rovněž z těchto důvodů není prodávající odpovědný za případně vzniklé prodlení s dodáním zboží.

 

 1. Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

 2. Adresa pro zaslání zboží k reklamačnímu řízení je: Na Ovčíně 52, CZ-25268 Středokluky.

 3. Prodávající je povinen zajistit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

 4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu nebo záručního listu, případně jiným věrohodným způsobem.

 5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu , který byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

 1. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

 2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

 3. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

 4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

 5. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 1. V případě nesouhlasu s výsledkem reklamačního řízení, je zákazník oprávněn podat návrh na prošetření reklamace na orgán ČOI, který slouží jako mezistupeň před soudním řízením. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.

 

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 1.7.2017.

 

DELA Company s. r. o.