GDPR a ochrana osobních údajů

 • Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce:

Společnost DELA Company s.r.o., IČ: 26386844, se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 17125 (dále jen „společnost“) zastoupena Róbertem Hudecem, jednatelem a Jurajem Kozárem, jednatelem, e-mailová adresa shop@dela.cz, tel. 233 901 499.

 

 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti je Ing. Jakub Šmíd, e-mail jakub.smid@dela.cz, tel. 724 600 077.

 

 • Jaké kategorie osobních údajů společnost zpracovává?

Společnost zpracovává kontaktní osobní údaje tj. jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, IČO, DIČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

 

 • Z jakých zdrojů společnost osobní údaje získává a odkdy je zpracovává?

Osobní údaje společnost získává pouze od vás nebo neudáte – li důležitý údaj potřebný k vyřízení věci, tak z veřejně přístupných rejstříků. Zpracovává tedy pouze ty údaje, které společnosti sami poskytnete nebo které získá v důsledku vaší návštěvy webových stránkách e-shopu společnosti. Ke zpracování dochází okamžikem vytvoření uživatelského účtu, učiněním objednávky nebo udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 • Z jakých zákonných důvodů společnost osobní údaje zpracovává?

Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů společnosti jsou

 • váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s vámi, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je společnost pověřena,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody.

 

 • K jakým účelům společnost osobní údaje zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem

 • registrace na webových stránkách našeho e-shopu,

 • vedení vašeho uživatelského účtu,

 • plnění smlouvy vč. případného vymáhání povinností ze smlouvy či vyřizování nároků vyplývajících z vadného plnění,

 • zpracování odpovědí na vaše dotazy nebo připomínky,

 • plnění právní povinnosti, které společnosti ukládají zvláštní zákony (např. daňové zákony),

 • s vaším souhlasem k zasílání newsletterů, obchodních sdělení,

 • s vaším souhlasem k personalizaci reklamy,

 • k analýze tržního chování zákazníků.

 

 

 

 • Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 • Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je společnost dále předává?

Všechny výše zmíněné osobní údaje zpracovává společnost jako správce. To znamená, že společnost stanovuje účely, pro které osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje společnost poskytuje i bez vašeho výslovného souhlasu následujícím subjektům

 • pokud volíte platbu přes platební systém subjektům provozujícím platební systémy, zejména v souvislosti s platbou kartou,

 • subjektům zajišťujícím dopravu zboží za účelem řádného provedení přepravy,

 • dodavateli zboží nebo servisnímu centru výrobce v souvislosti s uplatněním nároku z vadného plnění,

 • subjektům zajišťujícím účetní a archivní služby pro naši společnost,

 • subjektům poskytujícím cloudové služby, technologie a podporu,

 • subjektům provozujícím marketingové nástroje, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek,

 • subjektům poskytujícím komunikační nástroje, pokud s naší společností tímto způsobem komunikujete,

 • a samozřejmě státu z důvodu plnění našich zákonných povinností vyplývající z platných zákonů (např. kontrolní hlášení).

 

 • Předává společnost Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Nikoliv. Vaše osobní údaje společnost neposkytuje do třetí země mimo Evropskou unii, ani mezinárodní organizaci.

 

 • Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Můžete uplatnit své právo na to, aby společnost

 • opravila nepřesné či chybějící osobní údaje, které se vás týkají,

 • vymazala osobní údaje, které se vás týkají, pokud pominul účel zákonnosti jejich zpracování,

 • omezila zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, dokud společnost přesnost osobních údajů neověří,

 • pokud zpracování probíhá automatizovaně, aby vám společnost poskytla vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (v případě, že ke zpracování dochází z důvodu poskytnutí souhlasu nebo plnění smluvní povinnosti),

 • ukončila veškeré zpracování osobních údajů v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na vašem souhlasu a vy jej odvoláte – tím není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním vašeho souhlasu.

Námitku proti zpracování osobních údajů jste oprávněn vznést v následujících případech

 • pokud máte za to, že nejsou dány zákonné důvody zpracování,

 • v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 

 • Po jakou dobu jsou Vaše osobní údaje uloženy?

V případě, že neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů, společnost zpracovává Vaše osobní údaje po nezbytně dlouhou dobu. Tato doba se odvíjí od důvodu zpracování. Je – li důvodem zpracování plnění smlouvy, zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let od splnění smlouvy. Osobní údaje potřebné k fakturaci ukládáme po dobu 10 let od vystavení faktury. Údaje uvedené při registraci na e-shop společnosti zpracováváme po dobu 10 let. Osobní údaje pro marketingové účely zpracováváme po dobu 2 let.

 

 • Jak se můžete bránit, nesouhlasíte – li s vyjádřením společnosti na váš podnět týkající se zpracování osobních údajů?

Jste oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz.

 

 • Je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné?

Poskytování osobních údajů naší společnosti je výhradně zákonným nebo smluvním požadavkem. Neposkytnete -li společnosti své osobní údaje, nebude společnost schopna splnit Vaši objednávku či poskytnout jinou službu, o kterou máte zájem.

 

 • Dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování?

Naše společnost zachází s osobními údaji pouze prostřednictvím fyzických osob a nikoliv automatizovaných systémů.

 

DELA Company s.r.o.