Všeobecné obchodní podmínky

 

společnosti DELA Company s.r.o.

se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ: 26386844

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, složka 17125

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.venujto.cz/

 

 1. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí veškerých smluv uzavřených mezi společností DELA Company s.r.o., IČ: 26386844, se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, vedená u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 17125 jakožto prodávajícím (dále jen „prodávající) a kupujícím na zboží a služby nabízené na internetovém e-shopu prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku.

 2. Odesláním objednávky podávajícímu dává kupující výslovný souhlas s  těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 3. Kupujícím se rozumí jakýkoliv zájemce o dodávku zboží, se kterým bude uzavřena kupní smlouva a to bez ohledu na jeho právní postavení. Pokud bude kupujícím podnikatel, nevztahuje se na něj ustanovení čl. VII. podmínek.

 4. Zbožím se rozumí veškeré věci nabízené prodávajícím, které jsou způsobilé být předmětem kupní smlouvy, ať se jedná o věci dodané bez úprav na přání kupujícího či s těmito úpravami.

 5. Pokud kupující požaduje úpravu zboží dle jeho přání např. potisk, změnu, doplnění atd., musí jako součást své objednávky zaslat prodávajícímu grafický návrh v křivkách, vzorování, či jiné podklady znázornění požadavku, sdělit techniku realizace úpravy a popsat umístění grafického návrhu na zboží (dále jen „podklady pro úpravu zboží“). V případě, že kupující nezvolí techniku realizace a umístění grafického návrhu na zboží, navrhne a sdělí prodávající techniku a umístění kupujícímu.

 6. Zboží dodávané prodávajícím je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům, pokud je kupujícím spotřebitel tak k účelům dle své povahy spotřebního zboží.

 

 1. Kontraktace

 1. Vystavení zboží na eshopu či jiná vyjádření prodávajícího, že je schopen dodat zboží a jeho specifikace, je pouze informativního charakteru, tedy výzvou k podávání nabídek na uzavření smlouvy (objednávek). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 2. Nabídku na uzavření smlouvy (objednávku) podává kupující písemně. Za písemnou formu se považuje jakýkoliv způsob vyjádření umožňující zachycení obsahu právního jednání a specifikace osoby kupujícího.

 3. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné specifikaci kupujícího a náležitosti specifikace zboží, včetně způsobu dopravy a podklady pro úpravu zboží, jedná-li se o zboží, které má být ze strany prodávajícího upraveno dle přání kupujícího. Má se za to, že objednávka má veškeré náležitosti v případě, že je možné ji ze strany prodávajícího prostým právním jednáním přijmout.

 4. Za správnost údajů uvedených kupujícím při objednávání zboží odpovídá kupující a tyto jsou prodávajícím bez ověřování považovány za správné.

 5. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 6. Prodávající po obdržení objednávky její obdržení písemně kupujícímu potvrdí, typicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Toto potvrzení má pouze informativní charakter a není akceptací prodávajícího.

 7. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

 8. K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy je písemná akceptace prodávajícího doručena kupujícímu.

 9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího.

 

 1. Kupní cena a další platby

 1. Kupní cena zboží je dána ceníky prodávajícího platnými ke dni doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Cena uvedená v ceníku prodávajícího včetně všech poplatků.

 2. Součástí kupní ceny je daň z přidané hodnoty ve výši dle účinného právního předpisu. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou ceny v cenících uvedeny bez DPH.

 3. Poštovné a balné, příp. jiná doprava se účtuje nad rámec kupní ceny. Kupující je oprávněn zvolit z následujících možností a cen za 1 balík o standartních rozměrech: DPD (115 Kč bez DPH), PPL (115 Kč bez DPH pouze po dohodě s obchodníkem). Kupující bere na vědomí, že množství objednaného zboží může přesahovat jeden balík. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 4. Kupní cena a další platby jsou splatné ve lhůtě uvedené ve faktuře prodávajícího doručené kupujícímu, kterou je prodávající oprávněn vystavit kdykoliv po uzavření smlouvy.

 5. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet FIO Banka, a. s., číslo účtu: 2800146381/2010

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictví platební brány COMGATE

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány COMGATE

 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek „Zásilkovna“

 1. Prodávající je zejména s ohledem na princip platebních podmínek oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 2. Na splatnost kupní ceny nemá odkladný účinek případné uplatnění reklamace kupujícího ani prodlení kupujícího s převzetím.

 

 1. Splnění

 1. Přibližnou dobu dodání je oprávněn stanovit prodávající dle svých skladových a technických možností.

 2. Maximální doba dodání zboží kupujícímu je 4 týdny od uzavření smlouvy a v případě zboží vyžadující úpravu prodávajícího na přání kupujícího 5 týdnů od uzavření smlouvy.

 3. V případě nedostupnosti objednaného zboží z důvodu vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné, je prodávající povinen informovat kupujícího a stanovit nový termín dodání. V případě, že dojde k prodloužení doby dodání nad maximální dobu uvedenu v odst. 2 tohoto článku, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu škody způsobené stanovením pozdějšího termínu dodání zboží.

 4. V případě, že prodávající bude na základě zvláštního požadavku kupujícího povinen předložit mu tiskové podklady ke schválení, či v případě požadavku kupujícího na zhotovení vzorku, počíná běžet dodací lhůta ode dne odsouhlasení podkladů či vzorku kupujícím.

 5. V případě, že bude sjednána zálohová platba, počíná doba dodání plynout dnem zaplacení zálohové částky prodávajícímu.

 6. Prodávající je oprávněn plnit i částečně a kupující je povinen částečné plnění přijmout.

 7. Účinky dodání jako přechod nebezpečí škody nastávají předáním prvnímu dopravci, to neplatí, je-li kupujícím spotřebitel.

 8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady.

 2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, označení vady nebo oznámení, jak se projevuje.

 3. Kupující je povinen si dodané zboží neprodleně prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady nejpozději do 7 dnů od doručení zboží.

 4. Případné skryté vady, které mělo zboží při převzetí kupujícím a které však vyšly najevo později, je kupující povinen uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí.

 5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným nebo jiným než obvyklým používáním zboží.

 6. Neuplatní-li kupující vady zboží bez zbytečného odkladu prodávajícímu, odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.

 7. Prodávající neodpovídá za vady zboží, jež způsobil kupující svými úpravami zboží.

 8. Za vadu zboží se nepovažuje nepodstatná barevná či tvarová odlišnost dodaného zboží od katalogového znázornění či vzorku či nepatrná odlišnost mající původ v povaze zboží.

 9. V případě vadného plnění zakládajícího nepodstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vadného plnění zakládajícího podstatné porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

 10. Nezvolí-li nejpozději při uplatnění reklamace kupující způsob jejího vyřízení, volí způsob jejího vyřízení prodávající.

 11. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé použitím nevhodných, špatných, nekvalitních nebo nejednoznačných podkladů pro úpravu zboží a vzniklé z nevhodných předmětů dodaných kupujícím. Rovněž z těchto důvodů není prodávající odpovědný za případně vzniklé prodlení s dodáním zboží.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech

 1. kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím,

 2. kupující je v prodlení s úhradou faktury delší než 20 dní,

 3. kupující nedodá podklady pro úpravu zboží a nenapraví svoji povinnost ani v náhradní přiměřené lhůtě určené prodávajícím,

 4. kupující neposkytne součinnost potřebnou pro řádné plnění prodávajícím,

 1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení.

 

 1. Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavřené se spotřebitelem, distančním způsobem nebo mimo obvyklé obchodní prostory

 1. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohu kupní ceny.

 2. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit.

 3. Nejedná – li se o případ uvedený v odst. 2 tohoto článku, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne dodání zboží (poslední dodávky zboží, jedná – li se o postupné plnění) a to i bez udání důvodu písemným oznámením doručeným straně prodávající či prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 4. Při oprávněném odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží sám, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 6. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy zanikne v případech uvedených v čl. V. odst. 3,4,5,6,7,8 a 11 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání, tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 8. Písemně uzavřená smlouva bude archivována u prodávajícího a kupující je oprávněn do ní kdykoliv nahlédnout na základě písemné žádosti a prokázání jeho totožnosti.

 9. Zjišťování a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky je možné neomezeně až do uzavření smlouvy.

 10. Pro prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování.

 11. V případě spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, či se na ni obrátit se stížností.

 12. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) kupující nese sám.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující učiněním objednávky dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely smlouvy.

 2. Pokud smlouva mezi prodávajícím a kupujícím stanoví něco jiného, má přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 3. Za písemnou formu se považuje i jednání učiněné faxem, e-mailovou korespondencí bez zaručeného elektronického podpisu, elektronickým vyplněním objednávkového formuláře prodávajícího na webových stránkách prodávajícího či automaticky odeslaný potvrzující e-mail.

 4. Veškerá právní jednání prodávajícího a kupujícího se v otázkách výslovně neupravených smlouvu řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

 5. Znění Všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Na Ovčíně 52, CZ-25268 Středokluky , adresa elektronické pošty: shop@dela.cz , telefon: +420 233901499 .

 7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.7.2017.

 

DELA Company s. r. o.